daohuuduy's blog

Đào Hữu Duy

Đào Hữu Duy là Giám Đốc Điều Hành, người đã sáng lập và phát triển website topnhacaivip.net - Nơi tổng hợp các nhà cái uy tín nhất, nhà cái mới, nhà cái VIP hiện nay.

- Địa chỉ: 350 Lê Thanh Nghị, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

- SDT: 0964224195

https://topnhacaivip.net/

https://qiita.com/daohuuduy

https://my.desktopnexus.com/daohuuduy/

https://hub.docker.com/u/daohuuduy

XML.org Focus Areas: BPEL | DITA | ebXML | IDtrust | OpenDocument | SAML | UBL | UDDI
OASIS sites: OASIS | Cover Pages | XML.org | AMQP | CGM Open | eGov | Emergency | IDtrust | LegalXML | Open CSA | OSLC | WS-I